Thiết bị y sinh

Phổi Giả

Phổi giả dùng để kiểm tra máy giúp thở

Máy đo nồng độ oxy trong không khí

Máy đo nồng độ oxy trong không khí

Control - X

Sách service và manual của hãng control-x