Vi điều khiển

Thao tác xữ lý bit

Thao tác xữ lý bit

Giao tiếp I2C (Phần 4)

Giao tiếp với IC nhớ 24C01

Thuộc tính của biến

Mô tả các thuộc tính của biến

Giao tiếp mạng ENC28J60

Các thanh ghi PHY

Giao tiếp mạng ENC28J60

Vùng nhớ đệm truyền nhận của ENC28J60

Giao tiếp mạng ENC28J60

Các thanh ghi control trong ENC28J60

Giao tiếp với DS18B20

Code mẫu giao tiếp với cảm biến nhiệt độ DS18B20

Giao tiếp text LCD

Giao tiếp với text LCD

Cách đọc/viết trực tiếp đến thanh ghi

Cách đọc/viết trực tiếp đến thanh ghi

Cách ánh xạ một biến đến một port I/O

Cách ánh xạ một biến đến một port I/O

Bài 1 Giới thiệu chuẩn giao tiếp RS485

Giới thiệu chuẩn giao tiếp RS485

Tập tin hỗ trợ thiết bị

Phần này bàn về các tập tin hỗ trợ thiết bị được sử dụng trong trình biên dịch MPLAB C30.

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu của MPLAB C30

Lưu biến float vào EEPROM

Cách lưu biến float vào EEPROM

Ngắt port RB0

Chương trình ví dụ về ngắt ở port RB0

Tách số nguyên

Thuật toán tách số phần chục, trăm, nghìn....

Quét led ma trận

Cơ bản về quét led ma trận

Custom LCD characters

Tạo một ký tự đặc biệt hoặc hiển có dấu với text LCD

Giao tiếp với text LCD

Trong bài này sẽ hướng dẫn giao tiếp với text LCD 16x2

« 1 2 3 »