Cơ bản C#

XML là gì?

XML là viết tắt của từ eXtensible Markup Language

Truyền dữ liệu giữa các form

Truyền dữ liệu giữa các form sử dụng delegate

Mở một thư mục

Mở một thư mục

Xuất ra file pdf

Hàm xuất ra file PDF từ report Viewer

Các lỗi trong crystal report

Các lỗi trong crystal report

Lấy tên máy tính

Lấy tên máy tính trong C#