Thuật toán

Tách số nguyên

Thuật toán tách số phần chục, trăm, nghìn....