Chuẩn giao tiếp 1 wire

Giao tiếp với DS18B20

Code mẫu giao tiếp với cảm biến nhiệt độ DS18B20

Chuẩn giao tiếp 1 Wire

Giới thiệu chuẩn giao tiếp 1 dây của do hãng Dallas giới thiệu