Cơ sở dữ liệu XML

XML là gì?

XML là viết tắt của từ eXtensible Markup Language