Giao tiếp RS232

Bài 1: Chuẩn giao tiếp nối tiếp RS232

Giới thiệu về chuẩn giao tiếp nối tiếp RS232

Bài 2 : Chuẩn giao tiếp nối tiếp RS232

Giới thiệu về chuẩn giao tiếp nối tiếp RS232

Bài 3: Chuyển đổi mức logic TTL sang RS232 và ngược lại

Để có thể giao tiếp được với vi điều khiển ta phải chuyển đổi mức logic TTL sang RS232 và ngược lại.

Bài 4: Giao tiếp RS232 với PIC

Viết chương trình đơn giản giao tiếp vi điều khiển Pic với máy vi tính (Chương trình trên Pic)

Bài 5: Giao tiếp giữa PIC với PC

Viết chương trình đơn giản giao tiếp vi điều khiển Pic với máy vi tính (Chương trình trên máy vi tính)

Bài 6 Giao tiếp Pic với PC

Mô phỏng giao tiếp RS232 giữa máy tính và vi điều khiển PIC bằng Proteus

Bài 7 Giao Tiếp RS232

Giao tiếp RS232 sử dụng ngắt nhận dữ liệu