Giao tiếp text LCD

Giao tiếp text LCD

Giao tiếp với text LCD

Custom LCD characters

Tạo một ký tự đặc biệt hoặc hiển có dấu với text LCD

Giao tiếp với text LCD

Trong bài này sẽ hướng dẫn giao tiếp với text LCD 16x2