Giao tiếp USB

Giao tiếp USB (phần 1 )

Giới thiệu chuẩn USB

Giao Tiếp USB (phần 2)

Các trạng thái trên đường truyền USB

Giao Tiếp USB (phần 3)

Gói tin và kiểu luồng dữ liệu

Giao tiếp USB (Phần 8)

Tìm hiểu các phần mềm phân tích giao thức USB (USB Protocol Analyzer)

Giao tiếp USB (Phần 12)

Viết 1 chương trình mẫu sử dụng C# với thư viện hidsharp giao tiếp với Pic18f455