MPLAB® C30

Thuộc tính của biến

Mô tả các thuộc tính của biến

Tập tin hỗ trợ thiết bị

Phần này bàn về các tập tin hỗ trợ thiết bị được sử dụng trong trình biên dịch MPLAB C30.

Kiểu dữ liệu

Kiểu dữ liệu của MPLAB C30