Xử lý ngắt

Ngắt port RB0

Chương trình ví dụ về ngắt ở port RB0